Virtuální prohlídka školy

Vítejte na internetových stránkách
Gymnázia Karviná

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Zobrazeno: 7164x

Výsledky 1. kola přijímacího řízení, studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

přijatí                     nepřijatí 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení, studijní obor: 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

přijatí                   nepřijatí 

 

Poučení pro uchazeče

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 28. 4. 2022 ve vstupních prostorách školy. Dále bylo také zveřejněno dne 28. 4. 2022 na webových stránkách školy (www.gym-karvina.cz) a je zveřejněno po dobu 15 dnů.

V souladu s ustanovením § 60g odst. 6 a odst. 7 školského zákona musí účastník řízení, jemuž bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v uvedené škole a oboru vzdělávání. Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. 

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího ustanovení, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. 

Rozhodne-li se uchazeč nastoupit na jinou školu, prosíme o sdělení této informace na adresu milos.kucera@gym-karvina.cz.

Není-li uchazeč přijat:

  • může si vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně na sekretariátu školy, a to v pátek 29. 4. 2022 od 8.00 do 15.30 hodin nebo v pondělí 2. 5. 2022 od 7.00 do 15.00 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou do vlastních rukou zákonného zástupce žáka. K urychlení celého procesu přijímacího řízení žádáme zákonné zástupce nepřijatých uchazečů, aby si osobně vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na sekretariátu školy. Zároveň mohou ihned podat odvolání proti rozhodnutí ředitele. Formuláře k odvolání budou připraveny na sekretariátu školy. 
  • odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne osobního převzetí nebo doručení rozhodnutí.
  • odvolání je možno podat teprve poté, kdy škola rozhodnutí již vydala, tzn. buď osobně zákonnému zástupci předala písemné rozhodnutí o  nepřijetí, nebo je zákonný zástupce uchazeče převzal od pošty.
  • neodevzdají-li zápisové lístky všichni přijatí uchazeči, bude škola postupně (na základě tzv. autoremedury) přijímat uchazeče, kteří podali odvolání, přičemž bude plně respektováno pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

 

 

kuřecí stripsy, bramborová kaše, okurkový salát ...

jáhlové rizoto se zeleninou sypané nivou ...
středa 30. 11.
-1 °C
23.12. - 2.1. 2023
Vánoční prázdniny
14.1. 2023
Den otevřených dveří
9.00 - 12.00
3.2. 2023
Pololetní prázdniny
13.3. - 19.3. 2023
Jarní prázdniny
6.4. 2023
Velikonoční prázdniny
10.4. 2023
Velikonoční pondělí

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
Karviná-Nové Město, Mírová 1442, 735 06
IČ: 62331795

+420 596 311 197
kancelar@gym-karvina.cz
DS: 7wwfxjx

WEBdesign: Jan Swiatkowski & matuteam 2019
Ochrana osobních údajů