›  ŠKOLA  › Informace o škole  ›  Profil školy a absolventa

Profil školy a profil absolventa školy

Profil školy

gympl3_pano.jpg (72 KB)Gymnázium Karviná nabízí úplné střední všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou ve čtyřletém a osmiletém studijním cyklu. Zřizovatelem školy je od 1. 7. 2001 Moravskoslezský kraj.

Žáci se mohou hlásit do těchto oborů:

  • 79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté studium pro uchazeče z 9. tříd
    základních škol,
  • 79-41-K/81 Gymnázium – osmileté studium pro uchazeče z 5. tříd
    základních škol.

Přijímací zkoušky na oba obory skládají uchazeči z českého jazyka a matematiky v rámci jednotné přijímací zkoušky organizované Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (Cermat). Dále škola přihlíží k výsledkům vzdělávání na základní škole a k úspěchům dosažených v soutěžích a olympiádách organizovaných MŠMT.

Studium probíhá podle schválených ŠVP. Je koncipováno tak, aby poskytlo žákům úplné střední všeobecné vzdělání s vyrovnaným podílem humanitních a přírodovědných vědomostí. Hlavním cílem vzdělávání je kvalitní příprava ke studiu na vysokých školách.

Informační servis v otázkách pomaturitní orientace, popř. v otázkách volby povolání, zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli a také se školskými poradenskými zařízeními. V posledních dvou ročnících studia si mohou žáci volit z široké nabídky volitelných předmětů.  Absolventi pak mají velmi dobré předpoklady pro vysokoškolské studium humanitních, přírodovědných nebo technických oborů.  
Prvním cizím jazykem je angličtina, druhý cizí jazyk si volí žáci z nabídky 4 jazyků – němčina, francouzština, ruština a španělština.

Své jazykové schopnosti mohou žáci dále rozvíjet na různých zahraničních exkurzích a také
v rámci projektu Erasmus+. Navštěvují pravidelně Anglii, Francii, Švýcarsko, Rakousko, Španělsko či Pobaltí. Na Slovensko vyjíždějí na lyžařské a sportovní kurzy. V rámci programu Erasmus+ navštívili Turecko, Anglii, Litvu, Itálii a Ukrajinu.

Škola disponuje velmi kvalitním zázemím v podobě mnoha odborných učeben. Nechybí zde specializované laboratoře pro fyziku, chemii a biologii s moderními měřícími sadami PASCO. Škola se může pochlubit také pracovištěm pro 3D tisk.

Pro výuku cizích jazyků slouží jazyková laboratoř ROBOTEL.

Na pozemku školy se nachází zmodernizovaný sportovní areál, jehož součástí je hřiště s umělým trávníkem, dvousetmetrovým atletickým oválem, workoutovým a streetbalovým hřištěm. Žáci s oblibou využívají i hřiště pro plážový volejbal. Chloubou školy je také moderní sportovní hala.

V současné době je gymnázium aktivní v několika projektech, kromě zmiňovaného projektu Erasmus+
se naši žáci napříč všemi ročníky v rámci projektu GLOBE zaměřují na bádání v environmentální oblasti, učitelé fyziky rozvíjejí své profesní kompetence v projektu ICT a digitální výuka, skupina žáků se realizuje v programu DOfE (Duke of Edinbourgh´s International Award). V rámci projektu Cambridge zdokonalují žáci své jazykové kompetence v angličtině a usilují o získání mezinárodních certifikátů. S cílem podporovat práci s talentovanou mládeží dosáhlo naše gymnázium statutu školy spolupracující s Mensou ČR.

Škola provozuje školní jídelnu, která nabízí denně volbu ze dvou jídel.

Profil absolventa školy

girl-3718537_1920.jpg (22 KB)Žáci jsou po absolvování vybaveni znalostmi, které výrazně převyšují požadavky RVP  pro gymnázia ve všech vzdělávacích oblastech.

Obsah si zvolí formou volitelných předmětů během studia. Jsou tak připraveni ke studiu na VŠ dle svého výběru. Díky bohatým možnostem profilace formou volitelných předmětů je tak žákům umožněna kvalitní příprava na jakýkoli typ vysoké školy.

Žáci během studia získají návyky a dovednosti potřebné pro další profesní orientaci:

  • práce s více zdroji informací,
  • týmová práce,
  • využívání ICT techniky,
  • schopnost komunikovat a prezentovat svou práci.

Díky pečlivě začleněnému průřezovému tématu Environmentální výchova jsou schopni principy udržitelného rozvoje uplatňovat v oborech, kterým se budou věnovat po absolvování gymnázia.

Žáci mají možnost v průběhu studia složit některou z mezinárodně uznávaných zkoušek z cizího jazyka.

Mgr. Miloš Kučera, ředitel školy

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
Karviná-Nové Město, Mírová 1442, 735 06
IČ: 62331795

+420 596 311 197
kancelar@gym-karvina.cz
DS: 7wwfxjx

WEBdesign: Jan Swiatkowski & matuteam 2019
Ochrana osobních údajů