›  PROJEKTY  ›  Projekt KEV
\"\"\"\"\"\"

Projekt
PILOTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY KEV A PŘÍPRAVA UČITELŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

V průběhu září a října probíhá hodnocení výstupů projektu. Spolupracující učitelé získali osvědčení ze „Základů ekogramotnosti“ dle akreditace MŠMT ze dne 22.3.2007 pod č.j. 11 040/2007-25-208 na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
Středa 25.4.2007
Dnes se uskutečnil "Projektový den". Žáci naší školy nás seznámili se svým pohledem na změny průmyslové krajiny.

Téma:Olše

Téma:Hornické kolonie

Téma:Voda v pojetí výtvarníků

Hodnocení názorů přítomných
Středa 11.4.2007
Na dnešním jednání byl dohodnut způsob integrace EV mezi jednotlivými předměty. Stanovily se i podmínky a způsob hodnocení.
Pátek 30.3.2007
Dnes se konalo jednání pracovní skupiny. Kolegové demonstrovali příklady začlenění EV do svých předmětů.
Středa 28.2.2007
Dnes se konalo jednání pracovní skupiny. Kolegové diskutovali o ověřovací fázi projektu a o přípravách na "Projekový den".
Sobota 13.1.2007
Dnes se konal DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Návštěvníci byli seznámeni s projektem a jeho přínosem pro školu.
Středa 3.1.2007
Dnes se konala pedagogická porada, na které byli učitelé seznámeni se současnou fází zpracování projektu. Všichni přítomní kolegové byli vyzváni, aby se podíleli na ověřovací fázi projektu. Za tímto účelem byly kolegům poskytnuty metodické podklady zpracované řešitelským týmem.
Středa 13.12.2006
Členové pracovní skupiny byli seznámeni s výsledky SWOT analýzy. Dohodli jsme se, jak budeme v následujícím období ověřovat a hodnotit začleňování EV do jednotlivých předmětů.
Ve dnech 20. až 22.listopadu 2006 se v Ostravě uskutečnila konference

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI.

Tuto konferenci navštívil školní koordinátor EVVO a seznámil účastníky s projektem
PILOTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY KEV A PŘÍPRAVA UČITELŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI.
Středa 25.10.2006
Členové pracovní skupiny se setkali a jednali o problematice EVVO na všech úrovních. Dohodli se, že obdobnou debatu zrealizují i na úrovni předmětových komisí. Členové týmu zpracují postřehy za jednotlivé komise.
Středa 30.8.2006
Pracovní skupina jednala o organizaci školního roku 2006/2007. Dohodli jsme dalši formu spolupráce. Ve sborovně byly umístěny metodické materiály týkající se projektu.
Středa 7.5.2006
Koordinační skupina jednala o organizaci PROJEKTOVÉHO DNE. Dále se jednalo o možné motivaci žáků a vyučujících, kteří budou učit v zapojených třídách. Do konce tohoto měsíce se kolegové pokusí dodat další témata a podněty za předmět, který zastupují.
Středa 5.4.2006
Na jednání koordinační skupiny jsme jednali o možné organizaci integrační části projektu. Skupina se dohodla na tématu "Proměny průmyslové krajiny". Do konce tohoto měsíce se kolegové pokusí téma rozpracovat s ohledem na předmět, který zastupují.
Středa 15.3.2006
Kolegové odevzdali podklady k druhému úkolu. Jedná se o návrhy k integrační části projektu. Návrhy budou zpracovány a předloženy pedagogickému sboru.
Středa 22.2.2006
Řešitelský tým byl seznámen s výsledky prvního úkolu. Základní poznatky z environmentu se povedlo difúzně začlenit do jednotlivých předmětů.
Dále byli spoluřešitelé projektu seznámeni s úkolem druhým. Měli by se zaměřit na regionální zvláštnosti a pokusit se navrhnout integrovanou formu uplatnění environmentální výchovy.
Čtvrtek 16.2.2006
V odpoledních hodinách se uskutečnila v Dělnickém domě pro členy spolupracující ZO ČSOP Dětmarovice přednáška na téma

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA na střední škole.

Členové byli informováni o náplni projektu a významu environmentu ve výuce na střední škole.
Středa 18.1.2006
V odpoledních hodinách se uskutečnila na naší škole přednáška pro pedagogy na téma

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - průřezové téma.

Přednáška byla určena spolupracovníkum na projektu, ale byli přítomni i zájemci o danou problematiku.
Hlavní cíle projektu:
 1. Připravit pedagogy pilotních středních škol k odpovídající úrovni realizace EV
  - z hlediska odborného a oborového (profesního)
  - z hlediska metodického a organizačního (pro potřeby integrace)
 2. Vytvořit pro přípravu pedagogů potřebné materiály a podmínky:
  - písemné podklady, opory distančního vzdělávání, atd. na obecné a specifické úrovni (oborové, regionální)
 3. Postupně projednat
  1. jak prolnout EV do jednotlivých vzdělávacích oblastí v souvislosti se zaváděním RVP do školní praxe
  2. jak zajišťovat integrované přístupy k dané problematice, zvláště prostřednictvím průřezových témat
  3. jak využívat celotřídní a celoškolní aktivity k ovlivňování kompetencí - spolupráce s mimoškolní sférou
  4. jak vytvářet potřebné návyky pro celoživotní vzdělávání v této oblasti
  5. jak zajišťovat vztahy k příslušné profesi u středních odborných škol
 4. Ověřit EV ve školní praxi s respektováním regionálních a dalších zvláštností : realizovat školní programy EVVO v pilotních školách, vést dokumentace projektu, průběžně realizaci monitorovat, organizovat diskuzní semináře v síti pilotních škol
 5. Zhodnotit realizaci projektu v pilotních školách a v celém projektu :
  - průběžným sledováním realizace EV
  - závěrečnou evaluací
 6. Vytvořit předpoklady pro rozšiřování zkušeností do dalších škol:
  - upravit připravené podklady (metodiky, učební pomůcky, atd.)
  - připravit databázi lektorů
  - ověřit organizaci seminářů k EV pro pedagogy z dalších škol (prostřednictvím Klubu ekologické výchovy na základě akreditované vzdělávací akce),
  - průběžně publikovat informace o realizaci projektu

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace
Karviná-Nové Město, Mírová 1442, 735 06
IČ: 62331795

+420 596 311 197
kancelar@gym-karvina.cz
DS: 7wwfxjx

WEBdesign: Jan Swiatkowski & matuteam 2019
Ochrana osobních údajů