UCHAZEČI Přijímací řízení

Přijímací řízení

27.4.
Zobr: 209x

Výsledky 1. kola přijímacího řízení, studijní obor: 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

přijatí                     nepřijatí 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení, studijní obor: 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

přijatí                     nepřijatí 

 

Poučení pro uchazeče

 Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 27. 4. 2018 ve vstupních prostorách školy. Dále bylo také zveřejněno dne 27. 4. 2018 na webových stránkách školy (www.gym-karvina.cz) a je zveřejněno po dobu 15 dnů.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho převzetí.

V souladu s ustanovením § 60g odst. 6 a odst. 7 školského zákona musí účastník řízení, jemuž bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v uvedené škole a oboru vzdělávání. Tento svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole a oboru vzdělání potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího ustanovení, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

Prosíme přijaté uchazeče o urychlené odevzdání zápisových lístků, případně o informaci, že přijatý uchazeč nenastoupí na naše gymnázium.

Nepřijatí uchazeči si mohou rozhodnutí vyzvednout také osobně na sekretariátě školy a na místě podat odvolání.

Úřední hodiny dne 30. 4. 2018 pro vyřízení těchto záležitostí:

8:00 – 17:30

 

celý článek
WEBdesign: David Nepožitek .:|:. WEBmaster: Henrik Szotkowski